آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس (نوبت اول)