آگهی تمدید فراخوان عضویت درمجمع موسسین انجمن قیر ایران