اتاق بازرگانی از خواهر خواندگی اکتائو و بندرعباس استقبال می کند