اجرای طرح های پایلوت در بخش آب نیازمند حمایت مسئولان است