آدرس:

استان هرمزگان، بندرعباس، بلوار پاسداران، اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی بندرعباس

کد پستی:

79137-14596

 
 

شماره‌های تماس:

تلفن گویا:

دفتر ریاست:

خدمات بازرگانی و صدور کارت:

اداری و مالی:

گواهی مبداء:

روابط عمومی، امور بین الملل و آموزش:

دبیرخانه:

کمیسیون‌ها و تشکل‌ها:

حقوقی و مرکز داوری:

آدرس ایمیل‌ها:

دبیرخانه:

آموزش:

گواهی مبداء:

تشکل‌ها:

روابط عمومی:

 

فکس:

 

 

آدرس تلگرام: