اطلاع رسانی برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده اتاق ایران و ترکیه