اعضاء هیات رئیسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی انتخاب شدند