اعضاء هیات رئیسه کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته انتخاب شدند