اعضا هیات رئیسه کمیسیون بازرگانی داخلی انتخاب شدند