اهداف اتاق بازرگانی بندرعباس بر روی رشد و توسعه اقتصادی هرمزگان متمرکز است