برگزاری انتخابات کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی بندرعباس