برگزاری سمینار آموزشی تفکر خلاق و کسب و کارهای خوش آتیه