برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته در عراق