برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی کشاورزی در خرسون اوکراین