برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ساختارهای بازار قطر