برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی بین الملل و شبکه سازی