برگزاری کارگاه آموزشی نقش استارتاپ ها در رونق کسب و کار