برگزاری گردهمایی مشترک فعالین اقتصادی ایران و ترکمنستان در مشهد