بسیاری از مشکلات اقتصادی هرمزگان باید توسط اتاق بازرگانی حل و فصل شود