به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی در بندرعباس برای تعیین ماهیت کالا ضرروری است