جایگاه محصولات هرمزگان در بازارهای اروپایی تقویت شود