ریاست اتاق بازرگانی بندرعباس مطرح کرد: اتاق بازرگانی بندرعباس راه را برای سرمایه گذاران خارجی هموار می سازد