سرکنسول کشور قزاقستان مطرح کرد: قزاقستان به دنبال ایجاد پایگاه های تجاری در استان های جنوبی ایران است