صادرکنندگان کشورهای عراق و افغانستان ناظر به فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ندارند