صفا مطرح کرد: جای خالی محصولات خارج از فصل هرمزگان در بازارهای اروپا