محاسبه تعرفه گمرکی واردات محصولات لبنی به اقلیم کردستان بر مبنای وزن خالص