پنجمین نشست هم اندیشی کارشناسی زیرمجموعه کمیته راهبردی استانی برگزار شد