تحکیم هر چه بیشتر روابط ایران و استرالیا بیش از هر زمانی احساس می شود