loading
اطلاعات دریافتی از جهاد کشاورزی

اطلاعات دریافتی از جهاد کشاورزی

اطلاعات در خصوص هرمزگان سطح زیر کشت وپیش بینی تولید محصولات زراعی در سال زراعی ۱۳۹۸ سطح زیر کشت وپیش بینی تولید محصولات زراعی در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ...
بیشتر بخوانید
/ آمار استانی
لیست اقلام صادراتی بر اساس گواهی مبدأهای صادر شده از اتاق بازرگانی هرمزگان – سال 1399

لیست اقلام صادراتی بر اساس گواهی مبدأهای صادر شده از اتاق بازرگانی هرمزگان – سال ۱۳۹۹

فروردین ماه اردبیهشت ماه خرداد ماه تیر ماه مرداد ماه شهریور ماه مهر ماه آبان ماه آذرماه دی ماه بهمن ماه اسفتد ماه ...
بیشتر بخوانید
/ آمار استانی