loading

آگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور


جهت دریافت فایل pdf اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.

در اجـرای تبصـره ۲ مـاده ۱۵ قانـون اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معادن و کشـاورزی جمهوری اسلامی ایران،” انتخابات دهمین
دوره هیـأت هـای نماینـدگان اتـاق هـای بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی سراسـر کشـور” از سـاعت ۸ الـی ۱۸ روز
چهارشـنبه مـورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ در محـل هائـی کـه توسـط هیـأت هـای نظـارت بـر انتخابـات اتاق شهرسـتان هـا تعیین و
بـه تائیـد انجمـن نظـارت بـر انتخابـات مـی رسـد برگزار خواهد شـد.
بدینوسـیله در اجـرای بنـد ۸/۵ مـاده ۵ آئیـن نامـه تشـکیل و نحـوه فعالیـت هیـأت نماینـدگان اتـاق ایـران و اتـاق هـای
شهرسـتان مصـوب ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ شـورای عالـی نظـارت بـر اتـاق ایـران از تمامـی اعضـاء محتـرم “حقیقـی و حقوقـی” اتاق
هـای بازرگانـی سراسـر کشـور کـه وفـق مفـاد ایـن آگهـی واجـد شـرایط اعلام نامـزدی در انتخابـات مـی باشـند و داوطلب
عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شهرسـتان محل صدور کارت عضویت هسـتند درخواسـت می شـود از سـاعت
۸ صبـح روز سـه شـنبه مـورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ تـا پایـان روز سه شـنبه مـورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ نسـبت بـه اعلام کاندیداتـوری و
ثبـت نـام اقـدام نمایند.
وفـق بنـد ۵/۷ مـاده ۵ آئیـن نامـه فـوق االشـاره اشـخاص بـا داشـتن شـرایط ذیـل مـی تواننـد داوطلـب عضویـت در هیـأت
نمایندگان شـوند:
الف( داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل ۲ سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته
ب( تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
ج( عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب
د( عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی می شود.
هــ( احـراز اهلیـت تجـاری و یـا فعالیـت اقتصـادی علاوه بـر شـرایط فـوق االشـاره وفـق مسـتندات و مـدارک تقدیمـی و یا
اسـتعالم از مراجـع مسـئول یـا بارگـذاری مـدارک از طریـق داشـتن یکـی ازشـروط ذیـل بنـا بـه تأئیـد اولیـه هیـأت نظارت
بـر انتخابـات اتـاق شهرسـتان و تأئیـد نهایـی انجمـن نظـارت برانتخابات مشـتمل بر:
۱ -ارائه مستندات حداقل فروش ۱۵ میلیارد تومانی در یکسال بر اساس اظهارنامه های مالیاتی
۲ -ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تأمین اجتماعی حداقل ۲۰ نفر شاغل در یکسال
۳ -ارائه گواهی انتخاب به عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی
۴ -ارائه اسـناد مثبته موید داشـتن حداقل ۲ سـال سـابقه مدیریت )مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره( شـرکت های
اقتصادی که شـرکت مذکور یکی از شـرایط بند ۱ و یا ۲ و یا ۳ بند )هـ( فوق االشـاره را داشـته باشـند.
تبصـره۱ :اشـخاص حقوقـی مشـروط بـه دوسـال دارابـودن کارت عضویـت و شـرایط فوق االشـاره وفق مصوبـه هیات مدیره
خـود مـی تواننـد یکـی از اعضـای هیـأت مدیـره و یـا مدیرعامـل خـود کـه دارای حداقـل ۲ سـال سـابقه حضـور در سـمت
هـای مذکـور باشـند را داوطلـب عضویـت در هیـأت نماینـدگان اتـاق محـل صـدور کارت عضویـت خـود نماینـد الزم بـه
ذکراسـت شـخص حقیقـی مذکـور بـه اسـتناد کارت عضویـت شـخص حقوقـی بـه صـورت حقیقـی داوطلـب عضویـت در
هیـأت نماینـدگان می شـود.
ً مـی توانـد نمایندگـی یک شـخص حقوقـی را در اعلام نامزدی در هیـأت نمایندگان
تبصـره۲ :هـر شـخص حقیقـی صرفـا
بر عهده داشـته باشـد.
نحوه ثبت نام و اعالم نامزدی عضویت در هیأت نمایندگان:
بـه اسـتناد تبصـره ذیـل بنـد ۱۳/۵ مـاده ۵ آئیـن نامـه و مصوبـات انجمـن نظـارت بـر انتخابات مقرر اسـت فرآینـد ثبت نام،
اخـذ رأی، شـمارش رأی ، اخـذ شـکایت و …. بصـورت الکترونیـک برگـزار گـردد. لـذا متقاضیـان از سـاعت و تاریـخ اعلام
شـده فـوق االشـاره مـی تواننـد از طریـق ورود بـه آدرس اینترنتـی ir.iccima.election://https و طـی مراحـل و
فرآینـد هـای منـدرج در سـامانه و بارگـذاری مسـتندات و تکمیـل فـرم هـای مربوطـه و اخـذ کـد رهگیـری نسـبت بـه ثبت
نـام اقـدام نمایند.
تبصـره۳ :چنانچـه هریـک از داوطلبـان “بـه هـر دلیـل موفـق بـه ثبـت نـام بـه صـورت الکترونیـک نگردنـد مـی توانند در
بـازه زمانـی مذکـور بـا در دسـت داشـتن مسـتندات الزم بـه هیـأت نظـارت بـر انتخابات اتاق شهرسـتان مراجعه و نسـبت به
ثبـت نـام و تحویـل مـدارک و اخـذ رسـید چاپـی حـاوی کـد رهگیـری ثبـت نام اقـدام نمایند.
تبصره۴ :کلیه متقاضیان ثبت نام باید برای ثبت نام نسبت به بارگذاری / یا ارائه مدارک زیر اقدام نمایند.
۱ -تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران برای اشخاص حقوقی
۲ -اصل صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تصویب کاندیداتوری عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل از سوی شخص حقوقی
۳ -ارائه و یا بارگذاری کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی
۴ -تکمیل فرم های مربوط به ثبت نام در خصوص :
• خوداظهـاری در خصـوص عـدم تصـدی مسـئولیت یـا داشـتن رابطـه اسـتخدامی در دسـتگاه هـای اجرای موضـوع ماده ۵
قانـون مدیریت خدمات کشـوری
• خوداظهاری در خصوص نوع فعالیت به تفکیک بخش های بازرگانی، صنعتی، معدنی و یا کشاورزی
• خوداظهـاری مبنـی بـر عـدم سـابقه ورشکسـتگی بـه تقصیـر و تقلـب و عـدم محکومیت به مجازاتـی که موجب محرومیت
از حقـوق اجتماعـی و سـپردن تعهـد مبنـی بـر اینکـه چنانچـه در جریـان انتخابـات و یـا بعـد از آن و در طـول دوره عضویـت
افـراد در هیـأت نماینـدگان بـه موجـب حکـم قطعـی دادگاه صالـح، محکومیـت کیفـری مؤثـر بـودن داوطلب یـا عضو هیأت
نماینـدگان صـادر شـود . عضویـت آن فـرد در هیـأت نماینـدگان لغـو گردیـده و اعتراضـی نداشـته و مسـموع نخواهد بود.
• ارائـه فـرم خوداظهـاری و مسـتندات مؤیـد اسـتعفای آنـان از شـغل قبلـی خـود یـک ماه پیش از ثبت نام توسـط کارمندان
اتـاق هـا و کارمنـدان دسـتگاه هـای اجرائـی دولتـی )موضـوع مـاده ۵ قانـون مدیریـت خدمات کشـوری( جهـت عضویت در
هیـأت نماینـدگان اتـاق هـای تهران و شهرسـتان ها
تبصـره ۵ :بـه کلیـه متقاضیـان توصیـه مـی گـردد آخریـن نسـخه اصلاح شـده آئیـن نامـه فـوق االشـاره را کـه در آدرس
اینترنتـی مذکـور بارگـذاری گردیـده اسـت بطـور کامـل مطالعـه نمایند.
تبصـره ۶ :چنانچـه در طـی مراحـل و فرآینـد هـای برگـزاری انتخابات و تشـریفات قبـل و بعد از انتخابات عدم صحت هریک
از مسـتندات و مـدارک تقدیمـی متقاضیـان بـرای انجمـن نظـارت احـراز گردد. انجمن ضمن لغـو نامزدی و یا عضویت فرددر
هیـات نماینـدگان ، نامبـرده را بـه اتهـام ارائـه اسـناد خالف واقع به کمیسـیون انضباطی اتاق ایـران معرفی خواهد نمود.
سـایر اطالعـات مـورد نیـاز در خصـوص چگونگـی برگـزاری انتخابـات و احـراز اهلیـت رأی دهنـدگان در اطالعیـه هـا و
آگهی های بعدی به اطالع انتخاب شوندگان و رأی دهندگان خواهد رسید.

لینک کوتاه مطلب:https://bndccim.com/?p=12385

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.