loading

ایفنوگرافیک شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ـ فصل تابستان ١۴٠١


در فصل تابستان ١۴٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات ۵۶٠,٠ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١۶.٢ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.١ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٩.٧ درصد افزایش داشته است.

 

شاخص قیمت کل

 

در فصل تابستان ١۴٠١، شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات ۵۶٠,٠ می‌­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١۶.٢ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶.١ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٩.٧ درصد افزایش داشته است.

 

افزایش تورم فصلی

 

در فصل تابستان ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١۶,٢ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٨درصد)، ٢.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به فصل قبل، ١۶.٢ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣٠.٧ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کم­ترین تورم فصلی با ۴.٨ درصد مربوط به گروه “اطلاعات و ارتباطات” می­‌باشد.

 

افزایش تورم نقطه به نقطه

 

در فصل تابستان ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۶,١ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٩.۴ درصد)، ۶.٧ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به فصل دوره مشابه سال قبل، ۵۶.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ١١٧.١ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٢۵.٨ درصد مربوط به گروه “اطلاعات و ارتباطات” می­‌باشد.

 

افزایش تورم سالانه

 

در فصل تابستان ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴٩,٧ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٧.٣ درصد)، ٢.۴ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٩.٧ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ٩۶.۴ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کم­ترین تورم سالانه با ٢۵.۵ درصد مربوط به گروه “اطلاعات و ارتباطات”می‌­باشد.

 

فایل ضمیمه

 

لینک کوتاه مطلب:https://bndccim.com/?p=11678

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.