loading

اینفوگرافیک شاخص قیمت تولیدکننده ـ فصل بهار ١۴٠١


در فصل بهار ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٩,٣ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٢.٠ درصد)، ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل بهار ١۴٠١، شاخص قیمت کل تولیدکننده ۶٢۶,۴ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١۵.٨ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٩.٣ درصد افزایش داشته و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٩.٧ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١۵,٨ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴.٩ درصد)، ١٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠١ نسبت به فصل قبل، ١۵.٨ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ٣٨.۵ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم­ترین تورم فصلی با ٧.۴ درصد مربوط به گروه معدن می باشد. در این فصل گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” تورم ٠.٨- درصدی را تجربه کرده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴٩,٣ درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٢.٠ درصد)، ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل بهار ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٩.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۶۶.٢ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٨.۴ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” می‌­باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار ١۴٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠١ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴٩,٧ درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۴.٣ درصد)، ۴.۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ١۴٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٩.٧ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۶٣.۶ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” و کم­ترین تورم سالانه با ١٣.٨ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” می­‌باشد.

قایل ضمیمه

لینک کوتاه مطلب:https://bndccim.com/?p=11181

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.