loading
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – بهمن ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – بهمن ۱۴۰۲

شامخ کل اقتصاد - دوره پنجاه و چهارم شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفند ماه مقدار ۵۵/۷۹ محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزیی افزایش داشتهاست و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در اسفند ماه (۶۰/۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ده ماهه از خرداد ماه را ثبت کرده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۷/۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است، و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵/۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل(۴۵/۴۳) در مقایسه با بهمن ماه (۴۹/۷۸) کاهش سریعتری داشته است و کمترین مقدار ۱۲ ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۹/۳۱) نسبت به ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – مهر۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – مهر۱۴۰۲

شامخ ترکیبی کل اقتصاد- دوره چهل و نهم  شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه ۵۴.۱۵ گزارش شده است.  شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۷.۱۰) کمترین مقدار سه ماهه خود را از مرداد ماه را به ثبت رسانده‌است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده ‌است.  شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در مهرماه (۷۲.۲۵) بیشترین مقدار سه ماهه اخیر و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز با ثبت عدد ۵۹.۹۶ بیشترین افزایش را طی ۵ ماه اخیر از خرداد ماه به ثبت رسانده‌است.  شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۰) برای چهارمین ماه متوالی در رکود است، اگرچه شدت کاهش به میزان جزیی کمتر از شهریور بوده‌است. شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۶) برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌است. علیرغم اینکه ...
اولویت‌های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی

اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۰ اتاق بندرعباس شناسایی فرصت‌ و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان. شناسایی مشکلات فعالین بخش خصوصی در حوزه کسب و کار. شناسایی عوامل و موانع موجود در روند تولید. شناسایی عوامل و موانع اشتغال در استان. شناسایی ظرفیت‌های بلقوه استان ...
/ اولویت‌های پژوهشی