loading
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – بهمن ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – بهمن ۱۴۰۲

شامخ کل اقتصاد - دوره پنجاه و چهارم شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفند ماه مقدار ۵۵/۷۹ محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزیی افزایش داشتهاست و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در اسفند ماه (۶۰/۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ده ماهه از خرداد ماه را ثبت کرده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۷/۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است، و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵/۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل(۴۵/۴۳) در مقایسه با بهمن ماه (۴۹/۷۸) کاهش سریعتری داشته است و کمترین مقدار ۱۲ ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۹/۳۱) نسبت به ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – دی ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – دی ۱۴۰۲

شامخ ترکیبی کل اقتصاد – دوره پنجاه و دوم Ø شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در دی ماه مقدار ۵۰.۸۴ محاسبه شده‌است و نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته و طی ۵ ماه اخیر دومین کمترین مقدار را به ثبت رسانده‌است. Ø شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در دی ماه (۴۹.۵۰) همچنان برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند. Ø شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه (۴۹.۸۵) برای دومین ماه متوالی کاهش داشته و شرکت‌ها در تأمین نهاده‌های مورد نیاز با چالش روبرو هستند. Ø شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی با ثبت مقدار ۴۹.۱۲ به کمترین میزان ۴ماه اخیر رسیده‌است. Ø شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در دی ماه (۴۷.۷۷)، برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه، کاهش در صادرات را نشان می‌دهد، هرچند نسبت ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – آذر ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – آذر ۱۴۰۲

شامخ ترکیبی کل اقتصاد-دوره پنجاه و یکم  شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر ماه مقدار ۴۹.۸۸ محاسبه شده‌است که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته‌ و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن ماه (به غیر از فروردین) را به ثبت رسانده ‌است.  شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار (۴۸.۸۳) در مقایسه با ماه قبل (۴۳/۵۱) کاهش داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیر از فروردین) را به ثبت رسانده ‌است.  شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۰۶) در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایمتر از ماه قبل است.  شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر ماه (۴۳.۹۱) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد. این شاخص کمترین مقدار ۲۹ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ (به غیراز فروردین ماه هرسال) را به ثبت رسانده ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – آبان ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – آبان ۱۴۰۲

شامخ ترکیبی کل اقتصاد Ø شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه عدد ۵۰.۹۶ را ثبت کرده‌است که نسبت به مهرماه کاهش (۵۴.۱۵) داشته‌است. Ø شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار (۵۱.۴۳) کمترین مقدار چهار ماهه اخیر از مرداد ماه را به ثبت رسانده‌است. Ø شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۶.۸۹) کمترین مقدار سه ماه اخیر را به ثبت رسانده‌است. Ø شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آّبان ماه با مقدار ۴۹.۸۱ برای پنجمین ماه متوالی کاهشی گزارش شده‌است. Ø شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۴۹.۲۲) در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار سه ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. Ø انتظارات نسبت به فعالیت‌ها در ماه آتی (۵۶.۰۱) به میزان قابل توجهی در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار ۸ ماه اخیر را ثبت کرده‌است. کسب و کارها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – مهر۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – مهر۱۴۰۲

شامخ ترکیبی کل اقتصاد- دوره چهل و نهم  شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه ۵۴.۱۵ گزارش شده است.  شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۴۷.۱۰) کمترین مقدار سه ماهه خود را از مرداد ماه را به ثبت رسانده‌است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده ‌است.  شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در مهرماه (۷۲.۲۵) بیشترین مقدار سه ماهه اخیر و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز با ثبت عدد ۵۹.۹۶ بیشترین افزایش را طی ۵ ماه اخیر از خرداد ماه به ثبت رسانده‌است.  شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۹.۰) برای چهارمین ماه متوالی در رکود است، اگرچه شدت کاهش به میزان جزیی کمتر از شهریور بوده‌است. شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۶) برای سومین ماه پیاپی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌است. علیرغم اینکه ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – شهریور 1402

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – شهریور ۱۴۰۲

شامخ ترکیبی کل اقتصاد- دوره چهل و هشتم شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در شهریور ماه عدد ۵۴.۳۴ محاسبه شده است که در مقایسه با مرداد ماه (۴۹.۹۷) افزایش یافته و بیشترین میزان چهار ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (۴۸.۲۰) در شهریور ماه کاهش داشته و به کمترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده‌است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریور (۵۵.۰۲) بیشترین مقدار چهار ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۸.۷۷) برای دومین ماه متوالی روند کاهشی داشته‌است. شاخص میزان فروش کالا و خدمات (۴۹.۹۳) برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته‌ و کمتر از محدوده مرزی ۵۰ ثبت شده‌است. در مجموع، می‌توان مهم‌ترین یافته‌های شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت در ماه شهریور ۱۴۰۲ را به شرح زیر خلاصه کرد: مسئله تامین مواد اولیه و قیمت فزآینده آن همچنان از مسائل اساسی بخش ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – مرداد 1402

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – مرداد ۱۴۰۲

شامخ کل اقتصاد- دوره چهل و هفتم شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (۴۴.۸۴) کمترین مقدار هفت ماهه اخیر (به غیر از فروردین ماه) را به ثبت رسانده‌است. شاخص موجودی مواد اولیه در مردادماه مقدار ۴۷.۸۸ محاسبه شده است که برای سومین ماه پیاپی کاهشی است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۱.۰۱) نسبت به تیرماه (۴۸.۸۳) افزایش داشته است. شاخص میزان فروش کالا و خدمات با ثبت عدد ۴۹.۱۳ برای دومین ماه پیاپی مقدار کمتر از ۵۰ را نشان می‌دهد هرچند شدت کاهش آن نسبت به ماه گذشته کمتر ‌است. شاخص قیمت مواد اولیه با ثبت عدد ۷۰.۲۷ برای چندمین ماه متوالی مقداری بیشتر از ۷۰ را ثبت کرده است. در مجموع، بر اساس شامخ کل اقتصاد در ماه مرداد ۱۴۰۲، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تامین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌های گذشته، مسئله مهم بخش تولید است. تداوم این شرایط ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – تیر ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – تیر ۱۴۰۲

شامخ کل اقتصاد - دوره چهل و ششم شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه، ۳۸/۴۶ بوده که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. شاخص موجودی مواد اولیه در تیرماه ۵۶/۴۴ بوده که به کمترین میزان ۳ ماهه اخیر رسیده‌است. شاخص میزان فروش کالا و خدمات در تیرماه معادل ۷۳/۴۴ بوده که در مقایسه با خرداد ماه (۶۵/۵۰) کاهش داشته و کمترین مقدار شش ماهه خود را به ثبت رسانده‌است. شامخ صنعت - دوره پنجاه و هشتم شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه معادل ۱۷/۴۶ بوده که کاهش قابل توجهی در مقایسه با خرداد (۴۹/۵۲) داشته و به کمترین مقدار ۶ ماهه رسیده‌است. شاخص موجودی مواد اولیه در تیرماه ۰۵/۴۶ بوده که در مقایسه با خرداد (۳۱/۵۱) کاهش داشته و به کمترین میزان ۳ ماهه اخیر رسیده‌است. üشاخص میزان فروش کالا در تیرماه (۷۵/۴۳) در مقایسه با خرداد ماه ( ۱۷/۵۲ ) کاهش داشته و کمترین مقدار شش ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – خرداد ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – خرداد ۱۴۰۲

شامخ کل اقتصاد- دوره چهل‌وپنجم شاخص مدیران خرید(تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خرداد ماه عدد ۵۳/۲۸ محاسبه شده‌است که نسبت به ماه گذشته کاهش داشته‌است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه ۵۷/۲۶ نسبت به ماه گذشته با کاهش روبرو بوده‌است وطی ۴ ماه گذشته (به جز فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد۴۹/۹۶ نسبت به ماه گذشته کاهش داشته‌است و طی ۴ ماهه اخیر از اسفندماه (به‌جز فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است. شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده ۴۶/۵۶ که در اردیبهشت ماه بهبود یافته بود، کاهش یافته‌است. شاخص میزان فروش کالاها وخدمات که در اردیبهشت‌ ماه با از سرگیری فعالیت‌ها وسفارشات نسبت به ماه گذشته بهبود یافته‌بود، در خرداد ماه ۵۰/۶۵ مجددا کاهش یافت. شامخ صنعت- دوره پنجاه و هفتم شاخص مدیران خرید صنعت( تعدیل فصلی نشده) در خرداد ماه عدد ۵۵/۳۰ به دست‌آمده ...
اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – اردیبهشت ۱۴۰۲

اینفوگرافیک طرح شاخص مدیران خرید (PMI) – اردیبهشت ۱۴۰۲

شامخ کل اقتصاد دوره چهل و چهارم شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه عدد ۵۷.۳۰ محاسبه شده‌است و شاخص کل بعد از رکود شدید ماه گذشته بیشترین  مقدار ۴۴ماهه خود را ثبت کرده‌است که حاکی از شروع مجدد فعالیت‌ها در اکثر شرکت‌ها بعد از تعطیلی طولانی مدت فروردین است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی، بالاتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار در اردیبهشت ماه (۶۰.۹۶) مطابق روال اردیبهشت هرسال افزایش داشته و در این ماه با شروع مجدد فعالیت در اکثر شرکت‌ها دومین بیشترین مقدار ۴۴ دوره خود را ثبت کرده‌است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت ماه (۵۷.۱۵) طی ۴۴ ماه اخیر دومین بیشترین مقدار خود را ثبت کرده‌است. شاخص موجودی مواداولیه و یا لوازم خریداری شده (۵۸.۰۸) بیشترین مقدار خود طی ۴۴ دوره را ثبت کرده‌است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات دراردیبهشت  (۵۱.۸۶) بعد از افت ...